Regulamin

Dyrekcja HOLIDAY CAMPING RESORT ceni sobie współpracę Państwa w przestrzeganiu regulaminu, który opracowany został dla zapewnienia spokojnego i bezpiecznego pobytu
wszystkich naszych gości.

1.

Podmiotem utrzymującym HOLIDAY GOLDEN RESORT, zwanym dalej „Ośrodkiem” jest Roman Kunert, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: P.H.U. Holiday Golden Roman Kunert, Nowe Bielice 40, 76-039 Biesiekierz.

W celu dokonania rezerwacji należy wpłacić minimum 30% kwoty wartości pobytu. Pozostała kwota 70% musi zostać wpłacona najpóźniej na 30 dni przed datą rozpoczęcia zarezerwowanego pobytu.

Wpłata opłaty za pobyt, jak i wcześniejsza wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu. Opłaty uiszczane są zgodnie z cennikiem → zamieszczonym na stronie ośrodka.

Wszyscy nasi Goście są zobowiązani do noszenia opasek identyfikacyjnych na ręku, które upoważniają do bezpłatnego korzystania z Basenu, Aquaparku, Kids Clubu i placów zabaw.
Domki i Pokoje wynajmowane są na doby hotelowe. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16.00, a kończy o godzinie 10.00 dnia następnego.
Ośrodek w miesiącach lipiec i sierpień przyjmuje na pobyty minimum 7 dniowe, rozpoczynające się i kończące zawsze w sobotę.
Życzenie przedłużenia pobytu poza okres uzgodniony w dniu przyjęcia gość może zgłaszać do godziny 8.00, w dniu poprzedzającym koniec jego pobytu.
Ośrodek uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości. Jeżeli Ośrodek dysponuje wolnymi pokojami jest możliwość przedłużenia pobytu. Jeżeli została zrobiona rezerwacja na dany okres, a z przyczyn od nas niezależnych zostaje skrócona, Gość pokrywa cały koszt pobytu.

Na terenie Ośrodka parkowanie jest możliwe tylko w wyznaczonych miejscach. Do każdego domku i pokoju przydzielone jest jedno miejsce parkingowe (niestrzeżone). Za kolejne miejsce parkingowe odpłatność wynosi 20 PLN/ doba.

Ośrodek nie odpowiada za pojazdy wprowadzone na jego teren i przedmioty w nich pozostawione (nie jest ich przechowawcą) i nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenie lub utratę.
Osoby niezameldowane mogą przebywać w domku i pokoju lub na terenie Ośrodka w godzinach 7.00 – 22.00. Przebywanie osoby niezameldowanej po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego domek lub pokój, na odpłatne dokwaterowanie osoby nie zameldowanej, według cen obowiązujących w dniu dokwaterowania.

2.

W Ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach: od 22.00 do godziny 7.00.
Gość domku lub pokoju nie może przekazywać go innym osobom bez wiedzy Recepcji, nawet jeśli nie upłynęła doba hotelowa, za którą zapłacił.
Zachowanie gości i osób korzystających z usług Ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
Ośrodek może odmówić przyjęcia gości, którzy podczas wcześniejszego pobytu rażąco naruszyli regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu Ośrodka lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników Ośrodka lub innych osób przebywających na terenie obiektu.

3.

Każdorazowo opuszczając domek lub pokój, Gość powinien sprawdzić stan drzwi i okien oraz upewnić się, że są dokładnie zamknięte. Wychodząc poza teren Ośrodka klucze należy pozostawić w Recepcji Ośrodka. Opłata za zagubiony komplet kluczy wynosi 300 złotych.
Gość Ośrodka ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałych z jego winy lub z winy osób go odwiedzających. Stosowny cennik stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. W dniu przyjazdu i zameldowania Gość wpłaca kaucję w wysokości 300zł tytułem zabezpieczenia kosztów ewentualnych zniszczeń. Kaucja jest zwracana w dniu wymeldowania Gościa, po sprawdzeniu
stanu wyposażenia i urządzeń technicznych w zajmowanym przez niego domku lub pokoju.
Ośrodek nie przyjmuje zwierząt.
Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, farelek, grzejników, żelazek elektrycznych innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia domku lub pokoju.
Zabronione jest: stosowanie prowizorycznych podłączeń instalacji elektrycznej, wysypywanie niedopałków papierosów do kosza na śmieci, owijania lub zakrywania punktów świetlnych tkaniną lub papierem, używanie sprzętu i urządzeń gaśniczych niezgodnie z przeznaczeniem, nieuzasadnione uruchamianie urządzeń alarmowych, pozostawianie włączonych urządzeń elektrycznych bez nadzoru. Mokrą odzież, bieliznę suszymy na suszarkach będących na wyposażeniu każdego domku.
W każdym domku i pokoju znajduje się kosz z przeznaczeniem na odpady żywnościowe, przemysłowe itp., wyłożony workiem, który po napełnieniu należy zawiązać i umieścić w koszu na zewnątrz campingu.

4.

Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług gość proszony jest o jak najszybsze powiadomienie Recepcji w celu niezwłocznej reakcji.
Ośrodek Holiday Golden Resort jest zobowiązany zapewnić gościom:
– warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
– bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu,
– profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych na terenie Ośrodka,
– funkcjonowania urządzeń, które znajdują się na wyposażeniu domku lub pokoju,
– czystość i porządek na terenie ośrodka.
Ośrodek nie ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia lub utratę rzeczy przywiezionych przez gości.
Fakt zakwaterowania w Ośrodku jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na :utrwalanie wizerunku Gości Ośrodka  na fotografiach, publikacjach , portalach internetowych i nagraniach filmowych i wykorzystywanie utrwalonych materiałów w celach promocyjnych Ośrodka.
Ośrodek jest inkasentem  opłaty miejscowej (klimatycznej) , zgodnie z art. 17 ust.1 pkt.1, ust.2 i art. 19 pkt.1 lit.b i pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz.849  ze zm.). oraz Uchwałą Rady Gminy Mielno, opłata pobierana jest przez Ośrodek w momencie zakwaterowania.

OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA W DOMKACH I POKOJACH !!!
(poza miejscami wyznaczonymi) OŚRODEK NIE PRZYJMUJE ZWIERZĄT.